title:"句"


author:"曹唐"


biography:""


paragraphs:["斬蛟青海上,射虎黑山頭。。","簫聲欲盡月色苦,依舊漢家宮樹秋。","一曲哀歌茂陵道,漢家天子葬秋風。","誰知漢武無仙骨,滿灶黃金成白煙。"]


paragraphs:["斬蛟青海上,射虎黑山頭。。","簫聲欲盡月色苦,依舊漢家宮樹秋。","一曲哀歌茂陵道,漢家天子葬秋風。","誰知漢武無仙骨,滿灶黃金成白煙。"]


paragraphs:["斬蛟青海上,射虎黑山頭。。","簫聲欲盡月色苦,依舊漢家宮樹秋。","一曲哀歌茂陵道,漢家天子葬秋風。","誰知漢武無仙骨,滿灶黃金成白煙。"]


paragraphs:["斬蛟青海上,射虎黑山頭。。","簫聲欲盡月色苦,依舊漢家宮樹秋。","一曲哀歌茂陵道,漢家天子葬秋風。","誰知漢武無仙骨,滿灶黃金成白煙。"]


notes:[""]


volume:"卷六百四十一"


no#:4


title:"題武陵洞五首"


author:"曹唐"


biography:""


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]


paragraphs:["此生終使此身閑,不是春時且要還。","寄語桃花與流水,莫辭相送到人間。","溪口回舟日已昏,卻聽雞犬隔前村。","殷勤重與秦人別,莫使桃花閉洞門。","卻恐重來路不通,殷勤回首謝春風。","白雞黃犬不將去,且寄桃花深洞中。","桃花夾岸杳何之,花滿春山水去遲。","三宿武陵溪上月,始知人世有秦時。","渡水傍山尋絕壁,白雲飛處洞天開。","仙人來往無行跡,石徑春風長綠苔。"]